‘112 als iedere seconde telt’

De meeste mensen kennen deze tekst. Al ruim 11 jaar gebruiken we ‘als iedere seconde telt’. Eerder was het alarmnummer 112 ook bekend, maar werd de slogan ‘daar red je levens mee’ er aangekoppeld. Hoe dan ook: iedereen weet dat je 112 moet bellen in geval van nood. En we kunnen er vreselijk kwaad op worden als de ambulance, de brandweer of de politie ‘te laat’ komt. We hebben een ‘aanrij-tijd’ afgesproken en daar moeten de hulpdiensten zich aan houden.

In de binnenlanden van Kameroen geldt dat natuurlijk ook. Helaas telen ze daar niet in secondes, want de wegen zijn bijna onbegaanbaar. Ambulances, politie en brandweer komen vaak ‘te laat’. Men raakt er aan gewend. Het is niet anders. Er sterven mensen (onnodig) omdat hulp te laat komt.

Gelukkig zijn er mensen die daar wat aan willen doen. We kennen ze als missionarissen. Mannen en vrouwen die hun tijd inzetten om mensen in afgelegen streken te helpen. Wij kunnen ze meehelpen. We hoeven er niet voor naar de binnenlanden te trekken. We kunnen dat doen vanuit onze luie stoel.
Als wij vinden dat ‘iedere seconde telt’ voor ons, dan geldt dat ook voor hun. Help daarom met een financiële bijdrage in de extra collecte dit weekend in de kerken, bestemd voor MIVA: Missie Verkeersmiddelen Aktie. De missionarissen willen graag 6 auto’s, terreinwagens, om mensen in de binnenlanden tijdig te kunnen bereiken.
Help ze op weg met uw gulle gift: bankrekening NL 42 INGB 0000 0029 50.
In de folder die u in de kerk vindt, staat het nog eens beschreven. Er staat ook een puzzel in. Als u die oplost val u misschien in de prijzen.
De oplossing is: geef meisjes in Kameroen een toekomst.
Geef ze een toekomst: iedere seconde telt.
Diaken Gerrit Fennema

Foto expositie tijdens Rondje Open Kerk in Riel

Ton van Gool gaat weer los en neemt U deze keer mee in de geschiedenis van onze Rielse kerk en parochie van de Heilige Antonius Abt te Riel. Middels zo’n 600 foto’s uit zijn eigen archief geeft hij U een inkijkje in het Rijke Roomsche Leven van de afgelopen 100 jaar. Iedere getogen en geboren Rielenaar kan zijn hart ophalen en even teruggaan in de tijd en de sfeer van die tijd herbeleven. Vele dorpsgenoten en oud Rielenaren zullen zich herkennen op foto’s van de katholiek gebruiken in die tijd zoals de processies, de activiteiten in het patronaat en niet te vergeten de wijze waarop heel het dorp uitliep bij priesterwijdingen en jubilea en de versieringen en gebruiken die daarmee gepaard gingen. Heel bijzonder is dat in deze expositie alle religieuzen van Rielse bodem van de afgelopen 100 jaar een plaatsje hebben gekregen . Vele tante nonnekes en heerooms zijn hierin terug te vinden. Zij die hun hele leven in dienst gesteld hebben van de ander in Nederland en ver daarbuiten.
De foto’s zijn te bewonderen iedere woensdagmiddag van 14 tot 16.30 uur in de Rielse Kerk gedurende de vakantieperiode n.l. 10, 17, 24, 31 juli en 7 en 14 augustus. De Rielse Kerk is dan geopend in het kader van “Rondje Open Kerk”zoals dat al vele jaren in onze kerken in de regio gebruikelijk is. Onze kerken zijn dan geopend om een kijkje te kunnen nemen, even een moment van rust en bezinning te ervaren en dit jaar in Riel ook nog eens meegenomen worden in het Roomsche verleden van onze kerk en parochie.

Kanselbericht samenwerkingsverband Alphen-Gilze weekend 7 juli 2019

Beste mensen
Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de zes parochies van ons samenwerkingsverband wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

Bisschop Liesen heeft op kapelaan Federico Ceriani een beroep gedaan om een benoeming in een andere parochie in ons bisdom te aanvaarden. Kapelaan Ceriani is sinds een klein jaar bij ons werkzaam. Hij werd op 15 oktober in ons samenwerkingsverband benoemd. In onze parochies heeft kapelaan Ceriani kennis kunnen maken met de pastorale situatie in het Bisdom Breda. Hij en wij hadden gedacht dat hij nog langere tijd bij ons werkzaam zou zijn, maar omwille van de beschikbaarheid van priesters in ons bisdom heeft de bisschop van Breda al eerder een beroep op hem gedaan. Bisschop Liesen heeft kapelaan Ceriani gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Kapelaan Ceriani is op dat verzoek ingegaan.
Dat betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan Ceriani. Het afscheid zal plaatsvinden tijdens en na de eucharistieviering op zondag 15 september in de H. Antonius Abtkerk in Chaam, om 11.00 uur. Op zaterdag 21 september wordt Federico Ceriani geïnstalleerd als pastoor van de Sint Elisabethparochie, tijdens de eucharistieviering in de OLV Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer om 19.00 uur.

Bisschop Liesen heeft met ons gesproken over de vacature die is ontstaan met het vertrek van kapelaan Ceriani. De bisschop heeft een beroep gedaan op diaken Stefan Lange om een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Stefan Lange is twee jaar geleden tot diaken gewijd, nadat hij de priester- en diakenopleiding Bovendonk had voltooid. Hij werd twee jaar geleden benoemd tot diaken van de H. Catharinaparochie in Oosterhout.
Diaken Lange heeft kennisgemaakt met de leden van het pastoraal team en van onze parochiebesturen. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Stefan Lange te benoemen tot diaken in onze parochies. Die benoeming gaat in per 1 september 2019. Stefan Lange woont met zijn gezin in Oosterhout, en hij zal daar blijven wonen. Hij gaat als diaken in het team participeren aan de algemene pastorale taken in onze parochies. De presentatieviering van hem vindt plaats op zaterdag 7 september om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk van Alphen.
Aansluitend is er gelegenheid om met onze nieuwe diaken kennis te maken.

Nieuwe naam voor de Regioparochie bekend

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen.
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is – onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.

Mariakapel gerenoveerd

Na een restauratie die iets langer geduurd heeft als gepland, hebben we
vandaag 9 december, Maria weer terug naar haar plaatsje in de Maria kapel gebracht.
Het dak is vernieuwd, de glas in loodramen zijn gerestaureerd en de muren zijn weer mooi gestuukt en geschilderd.
Wij hopen dan ook dat Maria in deze kapel weer voor lange tijd haar bezoekers kan ontvangen om bij haar troost te vinden en een kaarsje te branden.
Wij zijn dankbaar voor de inzet van de gespecialiseerde bedrijven die dit gerealiseerd hebben:
Bouwbedrijf de Bonth van Hulten
Glasbewerkingsbedrijf Brabant
Stukadoorsbedrijf Patrick Schellekens
Schildersbedrijf Uytdehaag B.V.

Parochiebestuur H. Antonius Abt.

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze, te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.
Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.
De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.
Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.
Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.
Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.
De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.
Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.
Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers