Opvolger voor kapelaan Jochem van Velthoven voor de regio Alphen/Gilze

Zoals bekend vertrekt kapelaan van Velthoven per 15 oktober naar Terneuzen waar hij in drie parochies van Zeeuws Vlaanderen werkzaam zal zijn. Gelukkig heeft het bisdom snel gewerkt aan de invulling van de vacature die in het pastoraal team in de regio Alphen-Gilze was ontstaan.
Daarom zijn we blij u te kunnen melden dat de bisschop van Breda aan priester Federico Ceriani heeft gevraagd een benoeming te aanvaarden binnen ons pastoraal team. Federico Ceriani heeft daarmee ingestemd en hij wordt per 15 oktober benoemd als kapelaan in onze parochies.
Federico Ceriani is 17 jaar geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in diverse landen ervaring opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 is hij kapelaan en pastoor geweest in enkele parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen en met hem gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. Onze bisschop heeft hem gevraagd kennis te maken met het pastoraal team en de parochiebesturen van onze parochies. Die kennismaking is positief verlopen. De parochiebesturen en het pastoraal team verwelkomen kapelaan Ceriani. Het is de bedoeling dat kapelaan Ceriani gaat wonen in Chaam.
Kapelaan Ceriani zal zaterdag 20 oktober in onze parochies gepresenteerd worden tijdens de Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Alphen om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om met hem kennis te maken. We nodigen u hiervoor van harte uit.

Parochiebesturen en pastoraal team regio Alphen-Gilze

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze, te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.
Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.
De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.
Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.
Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.
Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.
De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.
Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.
Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

Nieuwe uitdaging voor Kapelaan van Velthoven

Kanselbericht parochies Alphen-Gilze 8 juli 2018

Beste mensen
Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de zes parochies in de regio Alphen-Gilze kan ik u het volgende mededelen:
In november 2015 werd Jochem van Velthoven tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan in onze zes parochies. In de afgelopen jaren heeft kapelaan van Velthoven zich van harte ingezet voor het pastoraat in onze parochies. Hij heeft daarbij veel aandacht gegeven aan het individueel pastoraat en aan de zorg voor jongeren, en hij is vertrouwd geworden in onze parochies.
De bisschop heeft kapelaan van Velthoven gevraagd om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Het gaat om een benoeming als kapelaan voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen, met hoofdaandacht voor de Elisabethparochie in Terneuzen. Jochem van Velthoven heeft de bisschop laten weten dat hij die nieuwe benoeming van harte wil aanvaarden. De bisschop heeft hem gevraagd actief te blijven voor het tiener- en jongerenpastoraat in het bisdom. Dat heeft kapelaan van Velthoven toegezegd. De benoeming in Zeeuws-Vlaanderen zal ingaan op 15 oktober 2018. Jochem van Velthoven zal gaan wonen in Terneuzen.
Dit alles betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan van Velthoven. We doen dat niet graag, want zijn inzet in onze parochies is waardevol en we weten hoezeer hij door onze parochianen wordt gewaardeerd. Van de andere kant hebben we ons altijd gerealiseerd dat zijn aanstelling in onze parochies een zekere tijdelijkheid zou hebben. We zijn hem in ieder geval heel dankbaar voor de wijze waarop hij bij ons heeft gewerkt. Op een later tijdstip laten we u weten wanneer we afscheid van hem nemen.
We zijn met het bisdom in gesprek over de vacature die is ontstaan. Het bisdom heeft ons toegezegd te zoeken naar een kandidaat die het team kan komen versterken wanneer kapelaan van Velthoven vertrekt. Wanneer daar meer over bekend is zullen wij u daarover berichten.

Wie is de grootste?

De leerlingen van Jezus maken ruzie over deze vraag, maar durven het niet rechtstreeks aan Jezus te vragen. Niettemin houdt het hen wel bezig. En niet allen hen, want allemaal zijn we gevoelig voor prestatie, promotie, en, niet te vergeten, een goed inkomen. Allemaal maken we er, in meer of mindere mate, werk van. Ook de schoolgaande jeugd stimuleren we in die richting met het oog op een ‘waardige’ plaats in de samenleving van morgen. We hebben immers het beste met onze kinderen voor.
Aan de andere kant weten we wel, maar daar staan we liever niet bij stil, dat er ook een keerzijde is aan onze welvaartsmedaille. Het succes van onze westerse economie zorgt ervoor dat halve continenten tot armoede zijn veroordeeld.
In het Evangelie herinnert Jezus ons eraan dat Hij het opneemt voor wie klein is en zwak. Als je de grootste wilt zijn, moet je dienaar worden van allen.
Deze wijze les van Jezus kan voor ons misschien een tegenvaller zijn. Maar we vroegen Hem toch: “Heer, vertel is wie de grootste is”.
Diaken Gerrit Fennema

Riel redt glas-in-lood ramen H.Antonius Abt Riel

De restauratie van ons kerkgebouw nadert de voltooiing. We missen nog de laatste loodjes!
glasinloodzetter
Hoofdaltaar

De kerk is niet zo maar een stenen gebouw. Zij is het middelpunt van ons dorp. De torenspits wijst naar boven als teken van hoop en is al van heel ver te zien als herkenningspunt van Riel. Zij is het erfgoed van onze voorouders dat we moeten koesteren en behouden. Het is de centrale plek waar wij kunnen samenkomen bij vreugde en verdriet. Een dorp zonder kerk is als een dorp zonder hart.

De gemeente, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het parochiebestuur vonden het verantwoord heel veel geld in de restauratie van dit prachtige gebouw te steken. Maar de gebrandschilderde ramen en de twee overige glas-in-lood ramen van het hoofdaltaar vallen buiten de subsidie. Ze moeten nodig gerenoveerd worden. Het glas valt er al bijna uit. Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen uw steun voor dit ontbrekende deel waarvan de kosten voorlopig zijn beraamd op + € 20.000.

U kunt helpen door uw bijdrage te storten op bankrekening NL36 RABO 01023 05 889 of op NL13 INGB 000 27 55 847 ten name van Kerkbestuur Antonius Abt te Riel onder vermelding van “glas-in-lood”.

Ook staat er achter in de kerk een collectebus waarin u uw gift kunt deponeren.