Nieuwe uitdaging voor Kapelaan van Velthoven

Kanselbericht parochies Alphen-Gilze 8 juli 2018

Beste mensen
Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de zes parochies in de regio Alphen-Gilze kan ik u het volgende mededelen:
In november 2015 werd Jochem van Velthoven tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan in onze zes parochies. In de afgelopen jaren heeft kapelaan van Velthoven zich van harte ingezet voor het pastoraat in onze parochies. Hij heeft daarbij veel aandacht gegeven aan het individueel pastoraat en aan de zorg voor jongeren, en hij is vertrouwd geworden in onze parochies.
De bisschop heeft kapelaan van Velthoven gevraagd om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Het gaat om een benoeming als kapelaan voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen, met hoofdaandacht voor de Elisabethparochie in Terneuzen. Jochem van Velthoven heeft de bisschop laten weten dat hij die nieuwe benoeming van harte wil aanvaarden. De bisschop heeft hem gevraagd actief te blijven voor het tiener- en jongerenpastoraat in het bisdom. Dat heeft kapelaan van Velthoven toegezegd. De benoeming in Zeeuws-Vlaanderen zal ingaan op 15 oktober 2018. Jochem van Velthoven zal gaan wonen in Terneuzen.
Dit alles betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan van Velthoven. We doen dat niet graag, want zijn inzet in onze parochies is waardevol en we weten hoezeer hij door onze parochianen wordt gewaardeerd. Van de andere kant hebben we ons altijd gerealiseerd dat zijn aanstelling in onze parochies een zekere tijdelijkheid zou hebben. We zijn hem in ieder geval heel dankbaar voor de wijze waarop hij bij ons heeft gewerkt. Op een later tijdstip laten we u weten wanneer we afscheid van hem nemen.
We zijn met het bisdom in gesprek over de vacature die is ontstaan. Het bisdom heeft ons toegezegd te zoeken naar een kandidaat die het team kan komen versterken wanneer kapelaan van Velthoven vertrekt. Wanneer daar meer over bekend is zullen wij u daarover berichten.

Naast hollen ook stil staan

De leerlingen brengen Jezus verslag uit van alles wat ze gedaan hebben sinds ze twee aan twee werden uitgezonden. Jezus zegt: “Kom mee naar een plek waar het rustig is. Daar kunnen we beter praten, terugblikken, evalueren.”
Het klinkt alsof Jezus zegt: ‘na gedane arbeid is het goed rusten’. Al eeuwen is er in kloosters een afwisseling tussen werken en bidden, werken en rusten. Wij hebben daarvoor ‘vakantie’ uitgevonden. Dat is frisse krachten verzamelen om daarna de inspanningen weer aan te kunnen. Vakantie is ook de tijd om alles rustig op een rijtje te zetten of je af te vragen of alles goed gaat of beter kan
en moet worden bijgestuurd. Laten wij ons aansluiten bij Jezus en de leerlingen,
laten we naar een plek gaan waar het rustig is.
“Kom, we gaan weg”, zei Jezus. En Hij voer met zijn leerlingen het meer over
naar een eenzame plek om daar alleen te zijn en wat uit te rusten…
Jezus’ voorstel om vakantie te nemen is heel bescheiden. Alsof Hij wil zeggen:
verwacht daar ook niet alles van. Vakantie is geen wonderrecept dat plotseling alles herstelt en alles geneest.
“Kom, we zijn weg” Een andere plek opzoeken: een plek waar je alleen bent
en ruimte vindt om er voor elkaar te zijn in een verhaal zonder woorden.

Diaken Gerrit Fennema

Riel redt glas-in-lood ramen H.Antonius Abt Riel

De restauratie van ons kerkgebouw nadert de voltooiing. We missen nog de laatste loodjes!
glasinloodzetter
Hoofdaltaar

De kerk is niet zo maar een stenen gebouw. Zij is het middelpunt van ons dorp. De torenspits wijst naar boven als teken van hoop en is al van heel ver te zien als herkenningspunt van Riel. Zij is het erfgoed van onze voorouders dat we moeten koesteren en behouden. Het is de centrale plek waar wij kunnen samenkomen bij vreugde en verdriet. Een dorp zonder kerk is als een dorp zonder hart.

De gemeente, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het parochiebestuur vonden het verantwoord heel veel geld in de restauratie van dit prachtige gebouw te steken. Maar de gebrandschilderde ramen en de twee overige glas-in-lood ramen van het hoofdaltaar vallen buiten de subsidie. Ze moeten nodig gerenoveerd worden. Het glas valt er al bijna uit. Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen uw steun voor dit ontbrekende deel waarvan de kosten voorlopig zijn beraamd op + € 20.000.

U kunt helpen door uw bijdrage te storten op bankrekening NL36 RABO 01023 05 889 of op NL13 INGB 000 27 55 847 ten name van Kerkbestuur Antonius Abt te Riel onder vermelding van “glas-in-lood”.

Ook staat er achter in de kerk een collectebus waarin u uw gift kunt deponeren.