Parochiebestuur

Tot de Parochiekerncommissie geïnstalleerd is worden de zaken waargenomen door het demissionaire Parochiebestuur

Het parochiebestuur heeft als doelstelling het besturen van de parochie met de ter beschikking zijnde geldmiddelen en de doelmatige aanwending daarvan ten dienste van de parochie. Daarnaast heeft het tevens als doelstelling het bevorderen van het pastoraal beleid en de parochie­activiteiten in samenwerking met het pastoraal team.

Taak van het parochiebestuur:

  • beheren van het parochieel vermogen, zowel wat betreft de roerende als de onroerende zaken;
  • het verwerven van inkomsten voor de parochie;
  • het realiseren van een doelmatig uitgavenbeleid ten dienste van de parochie;
  • het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten nam evan de parochie;
  • het verlenen van financiële medewerking en het laten doen van activiteiten voor de pastorale taken;
  • het adviseren van de pastoor en pastoraal werkers over het pastoraal beleid;
  • het zorgdragen voor een goed functioneren van de werkgroepen in de parochie.

Voorzitter
Pastoor J. Demmers, email:  j.demmers@hotmail.com

Vice voorzitter
Jeanne van den Brand
email: jeannevdbrand@kpnmail.nl

Secretaris
Jeannette Wouters
email: misintentie.riel@gmail.com

Penningmeester
Joop van Iperen
email: joopvi54@live.nl

Kerkhofzaken­-Parochieadministratie-Parochiegids
Jos Vanhooren
Kerkhof zaken en Parochieadministratie:   Email: begraafplaatsriel@gmail.com          Parochiegids: RedactieParGRiel@gmail.com

Bestuurslid
Peter van den Brand
email: pjmvdbrand@msn.com

Adviseurs
Theo Smulders