Author Archives: Jeannette Wouters

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, 20 t/m 27 januari

“Mogen allen één zijn, en moge de wereld geloven dat Ik door U, Vader, gezonden ben”, zo heeft Jezus gebeden.
Jezus verwacht van ons dat wij ons inzetten voor eenheid in verscheidenheid.
Dat wij samen het éne lichaam van Christus vormen. Wij, alle christenen:
protestanten, anglicanen, orthodoxen en katholieken. Dat wij ons niet laten leiden door onderlinge verschillen, maar met respect zoeken naar wat ons verbindt. Dat wij, geïnspireerd door de heilige Schrift, concrete stappen zetten op weg naar één grote gemeenschap rond Christus.
In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen vieren wij dat God de bron is van ons leven en dat wij allemaal willen meewerken aan zijn Rijk naar het voorbeeld van Jezus de Christus.
Wij vieren dit in onze regio op zondag 27 januari om 10.00 uur in de parochiekerk te Alphen, met diaken Joop Smies en dominee Sara Dondorp als voorgangers.
Weest welkom. diaken Gerrit Fennema

Mariakapel gerenoveerd

Na een restauratie die iets langer geduurd heeft als gepland, hebben we
vandaag 9 december, Maria weer terug naar haar plaatsje in de Maria kapel gebracht.
Het dak is vernieuwd, de glas in loodramen zijn gerestaureerd en de muren zijn weer mooi gestuukt en geschilderd.
Wij hopen dan ook dat Maria in deze kapel weer voor lange tijd haar bezoekers kan ontvangen om bij haar troost te vinden en een kaarsje te branden.
Wij zijn dankbaar voor de inzet van de gespecialiseerde bedrijven die dit gerealiseerd hebben:
Bouwbedrijf de Bonth van Hulten
Glasbewerkingsbedrijf Brabant
Stukadoorsbedrijf Patrick Schellekens
Schildersbedrijf Uytdehaag B.V.

Parochiebestuur H. Antonius Abt.

Denk mee over de naam van de nieuwe parochie!

Geachte parochianen,
De samenvoeging van de zes parochies Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten begint steeds meer vorm te krijgen. Op 1 januari 2020 is het zover en gaan we als één grote, nieuwe parochie verder. Ook al zullen de kerken hun “oude” naam behouden, de nieuwe parochie krijgt een nieuwe eigen naam. Wij willen u bij deze uitnodigen om met ons na te denken over de naam van onze toekomstige parochie. Het zou mooi zijn als uit de nieuwe naam zou blijken wie we willen zijn als parochie of als de naam van de parochie een band zou hebben met het verleden van onze regio.
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de nieuwe naam:
1) het is de naam van een heilige, bv H. Bonifatius, of H. Paus Johannes Paulus II, of de naam verwijst naar een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie dat op Christus of Maria betrekking heeft, bv H Drie-eenheid, of Goede Herder, of OLV van Zeven Smarten of Maria ten Hemelopneming,
2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies
3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom.
We zien uw suggesties, voorzien van de motivatie waarom u deze naam geschikt vindt, graag tegemoet. Wilt u die vóór 6 januari 2019 mailen naar naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of afgeven op een van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken? Doe uw suggestie in een envelop en schrijf op de envelop dat het om de naam van de nieuwe parochie gaat. Uit alle suggesties zullen we enkele namen selecteren. Daarna gaan we u – parochianen van de nieuwe parochie – vragen welke naam uw voorkeur zou hebben.
Maar eerst ontvangen we graag uw suggesties voor de naam van onze nieuwe parochie. We zijn erg benieuwd!
Regiobestuur samenwerkingsverband Alphen-Gilze

Afscheid

Afgelopen weken heb ik van veel mensen afscheid genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondagochtend met alle parochianen van de regio in Chaam.
Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik wel een beetje stil geworden, het vervuld mij met grote dankbaarheid.
Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de kans heb gekregen, om hier in de regio, mijn priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Gedragen door lieve woorden van begrip en bemoediging, gedragen door uw gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden!
Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, maar zichtbaar instrument van Gods genade mag zijn. Dat vervult mij met grote vreugde.
Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsgelukkig!
Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord. En is onze bede in het Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles mogelijk is.
Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in Zeeuws Vlaanderen.
Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik voel mij door God en door u gedragen, vol van genade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws Vlaanderen.
Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!
Kapelaan van Velthoven

ADVENTSACTIE 2018: Moeder en Kind

Dit is het derde jaar op rij dat de Adventsactie vier projecten steunt die van elkaar verschillen maar één ding gemeenschappelijk hebben: ze zijn alle vier vol compassie voor moeders en hun kinderen.
Gedurende de maand december is in alle kerken de mogelijkheid uw financiële bijdrage aan deze projecten te geven door een gift in één van de bussen. Ik zal elke week één van de projecten voor het voetlicht brengen.
Vandaag: hulp aan straatkinderen.
In de armste landen leven veel kinderen op straat. De meesten zijn ondervoed, gebruiken (slechte) drugs en zijn ziek. Gelukkig is er de stichting CECYDAR die deze kinderen onderdak biedt. Ze komen er tot rust en kunnen weer terugkeren naar hun familie of worden opgenomen in een pleeggezin.
Adventsactie wil CECYDAR helpen met het aanleggen van een betere water- en stroomvoorziening. Dat levert een behoorlijke kostenbesparing op en kan er meer geld worden besteed aan de opvang en scholing van de straatkinderen.
Uw financiële bijdrage (via Adventsactie) geeft deze kinderen en hun familie een toekomst. Doe uw bijdrage in de bussen achter in de kerk.
diaken Gerrit Fennema

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze, te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.
Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.
De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.
Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.
Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.
Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.
De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.
Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.
Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers