Author Archives: Jeannette Wouters

Kaarsje branden in de Mariakapel

Als er mensen zijn die graag een kaarsje/noveenkaars aan willen laten steken nu de kerken gesloten zijn i.v.m. het Coronavirus dat rondwaart in ons land, is daar wel gelegenheid voor. Graag doorgeven via de mail: misintentie.riel@gmail.com
Betalen kan via: NL36RABO 0102 3058 89 Kerkbestuur Antonius Abt
o.v.v. kaarsje laten branden in de Mariakapel.
Kleine kaarsjes € 0,50 Noveenkaars € 4,50

Hoe nu verder …

Veel gesprekjes eindigen in deze tijd met deze woorden. Meestal gevolgd door een vraagteken en een blik in de ogen van: ‘zeg jij het maar’. Niemand kan antwoord geven. We kunnen niet zeggen wanneer we in de kerken weer liturgie kunnen vieren. We kunnen niet zeggen welke kerken dicht zullen gaan. We kunnen niets zeggen. We kunnen elkaar alleen met vragende ogen blijven aankijken.
Zeker in de huidige tijd waarin ziekte en dood ons overvalt. We weten dat de dood bij iedereen actueel is. We maken ons soms zorgen over sterven en dood. We maken ons zorgen over het coronavirus, en vragen: ‘hoe nu verder’.
Bij elk overlijden is er is rouw en groot verdriet. Dit weekend zouden we in de kerken stilstaan bij het verdriet van Martha en Maria, de zussen van Lazarus.
Hun broer is gestorven.
Bij een overlijden staan we stil, we worden stil en willen ons medeleven betonen.
Het protocol rond het coronavirus verhindert dat op dit moment. We kunnen elkaar slechts in kleine kring ontmoeten en mogen elkaar geen hand geven of een troostende arm op iemands schouder leggen.
De vraag komt dan boven: “hoe nu verder?”
Een kaartje of een telefoontje lijkt het meest haalbare. Maar er komen andere tijden. Jezus heeft altijd gezegd dat er licht is na de duisternis. We krijgen dus nog alle kans om iemand nabij te zijn. En soms is het een aantal weken later meer nodig dan rond het afscheid. Mogen wij allen op die manier verder gaan.
Verder gaan op weg naar Pasen. Laten we bidden dat we dit grote feest in de kerken kunnen vieren.
Diaken Gerrit Fennema

Vastenactie

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de campagne van Vastenactie.
U bent in de afgelopen maanden druk bezig geweest om acties te plannen om geld op te halen voor Vastenactie en nu kunnen de meeste activiteiten helaas niet doorgaan. Als parochies haalt u elk jaar meer dan 1 miljoen euro op voor de ontwikkelingsprojecten en daarmee bent u een belangrijke pijler onder de gehele fondsenwerving.

Omdat, vanwege het Coronavirus de vieringen in de kerken niet door kunnen gaan en u daardoor de vastenactiezakjes met uw bijdrage niet in de bus kunt doen mag u uw bijdrage overmaken op Vastenactie: NL 21 INGB 000 000 5850

Namens de Vastenactie heel hartelijk dank.

Bisschoppenconferentie scherpen maatregelen aan i.v.m. Coronavirus

Bisschoppenconferentie scherpen maatregelen aan i.v.m. Coronavirus
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19),
scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.
Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart 2020 afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze “geestelijke communie” zijn genade”. Ook vragen de bisschoppen om de kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10:00 op NPO2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09:00 uur en om 19:00 uur.
Tenslotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en gelovigen om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen op hoop en genezing,
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid,
Door Christus onze Heer,
Amen
[/table]

Water uit de b(B)ron

Het is een eerste levensbehoefte: water. Niets kan leven zonder water. We halen, of we krijgen, dat water uit een bron. Soms weten we niet eens goed waar ons water vandaan komt. Wel weten we dat er een Bron (met hoofdletter) is die ons levengevend water schenkt: God. Water dat uit een bron opborrelt, geeft ons leven, groei en maakt ons vruchtbaar.
Er is ook ander water: stilstaand water. Dat is ‘dood’ water, waar geen leven meer in zit en waaruit we ook niet kunnen leven. Een simpel waterbakje kan allerlei bacteriën bevatten. Misschien ook onze wijwaterbakjes achter in de kerk?
Veel wordt er de laatste tijd gesproken over het coronavirus. We willen en moeten er alles aan doen om dit virus een halt toe te roepen. De bisschoppen hebben een aantal maatregelen afgekondigd om het virus zo veel mogelijk buiten de kerken te houden. Pastores houden zich aan een aantal van die maatregelen. Zo zijn de wijwaterbakjes in de kerk leeg. Tijdens de vredeswens geven we elkaar niet meer de hand. We kunnen elkaar met een vriendelijk knikje van het hoofd ook de vrede toewensen. Voorafgaand aan het uitreiken van de communie wassen de voorgangers, en anderen die de communie uitreiken, uitgebreid hun handen. Op deze manier blijven we echt wel bij de Bron die ons levengevend water schenkt. Is het niet letterlijk, dan zeker geestelijk.
Diaken Gerrit Fennema

100 jarig bestaan Koorkring

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze. Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.
Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.
Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs

Nieuwe naam voor de Regioparochie bekend

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen.
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is – onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.