Author Archives: Jeannette Wouters

Afscheid

Afgelopen weken heb ik van veel mensen afscheid genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondagochtend met alle parochianen van de regio in Chaam.
Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik wel een beetje stil geworden, het vervuld mij met grote dankbaarheid.
Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de kans heb gekregen, om hier in de regio, mijn priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Gedragen door lieve woorden van begrip en bemoediging, gedragen door uw gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden!
Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, maar zichtbaar instrument van Gods genade mag zijn. Dat vervult mij met grote vreugde.
Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsgelukkig!
Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord. En is onze bede in het Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles mogelijk is.
Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in Zeeuws Vlaanderen.
Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik voel mij door God en door u gedragen, vol van genade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws Vlaanderen.
Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!
Kapelaan van Velthoven

KONING OP EEN EZEL

Er was eens een Man die op een ezel reed. Een Man die wij, Christenen, Koning noemen. Want dat Hij Koning is, is niet iets van gisteren. Het stond geschreven op zijn executiepaal. Hij was Koning, maar heel anders dan wij onder het woord ‘koning’ verstaan. Deze Koning op die ezel rijdt rond zonder lijfwachten, er worden geen speciale veiligheidsmaatregelen getroffen, er zijn geen afrasteringen, geen geblokkeerde wegen.
Hij was maar een Man op een ezel, de Koning van de armen. Zonder troon, zonder plechtige ontvangst van de overheid.
Hij was maar een Man op een ezel, maar vol aandacht voor de armen, voor degenen die aan hun lot worden overgelaten, vol zorg en aandacht voor alle mensen die worden buitengesloten. Een Man die zich verzette tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid.
Hij was maar een Man op een ezel, de ‘zachtste’ van alle mensen.
Hij reed op een zacht dier Jeruzalem binnen. Laten wij Hem vandaag in ons leven binnen laten. Of moeten wij onszelf dan eerst ‘grondig’ veranderen als wij zijn naam willen dragen?
diaken Gerrit Fennema

Opvolger voor kapelaan Jochem van Velthoven voor de regio Alphen/Gilze

Zoals bekend vertrekt kapelaan van Velthoven per 15 oktober naar Terneuzen waar hij in drie parochies van Zeeuws Vlaanderen werkzaam zal zijn. Gelukkig heeft het bisdom snel gewerkt aan de invulling van de vacature die in het pastoraal team in de regio Alphen-Gilze was ontstaan.
Daarom zijn we blij u te kunnen melden dat de bisschop van Breda aan priester Federico Ceriani heeft gevraagd een benoeming te aanvaarden binnen ons pastoraal team. Federico Ceriani heeft daarmee ingestemd en hij wordt per 15 oktober benoemd als kapelaan in onze parochies.
Federico Ceriani is 17 jaar geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in diverse landen ervaring opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 is hij kapelaan en pastoor geweest in enkele parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen en met hem gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. Onze bisschop heeft hem gevraagd kennis te maken met het pastoraal team en de parochiebesturen van onze parochies. Die kennismaking is positief verlopen. De parochiebesturen en het pastoraal team verwelkomen kapelaan Ceriani. Het is de bedoeling dat kapelaan Ceriani gaat wonen in Chaam.
Kapelaan Ceriani zal zaterdag 20 oktober in onze parochies gepresenteerd worden tijdens de Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Alphen om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om met hem kennis te maken. We nodigen u hiervoor van harte uit.

Parochiebesturen en pastoraal team regio Alphen-Gilze

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze, te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.
Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.
De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.
Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.
Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.
Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.
De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.
Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.
Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

Nieuwe uitdaging voor Kapelaan van Velthoven

Kanselbericht parochies Alphen-Gilze 8 juli 2018

Beste mensen
Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de zes parochies in de regio Alphen-Gilze kan ik u het volgende mededelen:
In november 2015 werd Jochem van Velthoven tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan in onze zes parochies. In de afgelopen jaren heeft kapelaan van Velthoven zich van harte ingezet voor het pastoraat in onze parochies. Hij heeft daarbij veel aandacht gegeven aan het individueel pastoraat en aan de zorg voor jongeren, en hij is vertrouwd geworden in onze parochies.
De bisschop heeft kapelaan van Velthoven gevraagd om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Het gaat om een benoeming als kapelaan voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen, met hoofdaandacht voor de Elisabethparochie in Terneuzen. Jochem van Velthoven heeft de bisschop laten weten dat hij die nieuwe benoeming van harte wil aanvaarden. De bisschop heeft hem gevraagd actief te blijven voor het tiener- en jongerenpastoraat in het bisdom. Dat heeft kapelaan van Velthoven toegezegd. De benoeming in Zeeuws-Vlaanderen zal ingaan op 15 oktober 2018. Jochem van Velthoven zal gaan wonen in Terneuzen.
Dit alles betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan van Velthoven. We doen dat niet graag, want zijn inzet in onze parochies is waardevol en we weten hoezeer hij door onze parochianen wordt gewaardeerd. Van de andere kant hebben we ons altijd gerealiseerd dat zijn aanstelling in onze parochies een zekere tijdelijkheid zou hebben. We zijn hem in ieder geval heel dankbaar voor de wijze waarop hij bij ons heeft gewerkt. Op een later tijdstip laten we u weten wanneer we afscheid van hem nemen.
We zijn met het bisdom in gesprek over de vacature die is ontstaan. Het bisdom heeft ons toegezegd te zoeken naar een kandidaat die het team kan komen versterken wanneer kapelaan van Velthoven vertrekt. Wanneer daar meer over bekend is zullen wij u daarover berichten.